IKAP – projekt zaměřený na implementaci krajského akčního plánu. Spousta zajímavých akcí pro pracovníky ze škol, žáky/žákyně, poradce/poradkyně. Do projektu se zapojilo velké množství partnerů jako např. zlínská univerzita, pedagogicko-psychologická poradna, střední školy, hospodářské komory. Spolupráce má smysl 🖤.

Aktivity IKAP v roce 2023:
👉 přípravný kurz pro složení zkoušky profesní kvalifikace – Kariérový poradce/Kariérová poradkyně,
realizace setkávání Sborovny všech založených sekcí i v podobě mezisekčních setkání (20–30 akcí),
👉 vzdělávací akce a kulaté stoly Metodického centra praxe Kroměříž,
👉 vzdělávání pedagogů/pedagožek MŠ v šachové pedagogice,
👉 šest vzdělávacích akcí pro pedagogy a knihovníky, tvořivé dílny a autorská čtení pro žáky,
👉 dvě vzdělávací akce Centra kariérového poradenství pro (školní) kariérové poradce,
👉 workshopy na UTB ve Zlíně - biologie, chemie, fyzika, matematická gramotnost, soutěže pro žákovské týmy, letní škola, exkurze do science center v ČR,
👉 tři setkání platformy pro rovné příležitosti, závěrečná konference ve spolupráci s Azylovým domem pro ženy a matky s dětmi,
👉 vzdělávací akce Krajské pedagogicko-psychologické poradny na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
👉 akce ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou (Inspirace SŠ, Girls Day, technické jarmarky, konference pro kariérové a výchovné poradce, veletrhy práce a vzdělávání),
👉 akce ve spolupráci s Hvězdárnou Valašské Meziříčí (vzdělávání pro pedagogy o moderních biotechnologiích, vzniku a vývoji vesmíru).

Děkuji všem za skvělou spolupráci . Informace najdete také na portálu Zkola v sekci IKAP:
https://www.zkola.cz/implementace-krajskeho-akcniho-planu-rozvoje-vzdelavani-ii/

❓❓ Co nás čeká v roce 2023 v oblasti krajského akčního plánování ve vzdělávání ❓❓ Tým projektu KAP Zlínský kraj zpracoval roční akční plány až do roku 2025. Týkají se rozvoje osmi klíčových témat ve vzdělávání - podnikavost, iniciativa a kreativita, polytechnické vzdělávání, odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli, kariérové poradenství, čtenářská a matematická gramotnost, rozvoj potenciálu ve vzdělávání obecně a podpora kompetencí pracovníků ve vzdělávání.

Připravované akce v tomto roce:
👉 březen 2023 vzdělávání pro učitele bez pedagogického vzdělání, čtyři regionální setkání koordinátorů spolupráce se zaměstnavateli, exkurze v Experimentariu,
👉 duben 2023 vzdělávání pro začínající učitele, workshop ke kyberbezpečnosti,
👉 květen 2023 workshop práce s informacemi,
👉 červen 2023 setkání pro ředitele SŠ a VOŠ,
👉 srpen 2023 konference pro pracovníky školních poradenských pracovišť,
👉 podzim 2023 vzdělávání pro uvádějící učitele, kulatý stůl k rozvoji potenciálu žáků, setkání zástupců SŠ a VOŠ, konference Škola ve firmě, setkání knihoven a paměťových institucí,
👉 průběžně celý rok setkávání pracovních skupin a minitýmů k jednotlivým klíčovým tématům, tvorba koncepcí, spolupráce s místními akčními plány, evaluace činností.

Děkuji za skvělou spolupráci. Informace najdete také na portálu Zkola v sekci KAP:
https://www.zkola.cz/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-pro-uzemi-zlinskeho-kraje/

Celkem 165 milionů korun získá Zlínský kraj na vybudování dvou kulturních a kreativních center. Ta vzniknou v Čiperově vile ve Zlíně a ve Hvězdárně ve Valašském Meziříčí. Na oba projekty kraj úspěšně žádal o dotace z Evropské unie prostřednictvím Národního fondu obnovy.

100 milionů 380 tisíc korun získá kraj na projekt v Čiperově vile ve zlínské čtvrti Burešov. Rekonstrukce objektu a plánované expozice budou ctít historický i morální odkaz Dominika Čipery. Areál chceme veřejnosti otevřít už v roce 2025. Vznikne tady nové kulturně-vzdělávací centrum, které bude sloužit k setkávání a zároveň posílení zájmu dětí a školáků o kulturní a kreativní odvětví.

Další využití kulturní památky oceňuje i rodina původního majitele Dominika Čipery. „Velmi nás potěšilo, že dotaci získala právě Čiperova vila. Jsme vděčni, že poskytovatelé grantu uznali a ocenili přínos obnovy a opětovného využití tohoto historického objektu. Věříme, že kdyby dnes žili naši předci, byli by z plánů a budoucího využití areálu nadšeni," uvedla vnučka Michaela Čipera, která žije v Kanadě.

Úspěšný byl ve výzvě rovněž projekt Hvězdárny Valašské Meziříčí, která získá z evropských fondů téměř 65 milionů korun. Peníze využijeme na vybudování centra kreativity včetně jeho vybavení. Díky tomu mohou ve hvězdárně vznikat zajímavé, třeba i dlouhodobé, projekty zacílené na žáky a studenty. Počítáme také s modernizací přístrojové techniky a areálu.

 

Zdroj: Zlínský kraj

❓ ❓ Co nás čeká v roce 2023 v oblasti kultury ❓❓ Odbor kultury a památkové péče získává a shromažďuje informace o regionálních kulturních tradicích, folklorních aktivitách, zpracovává koncepci podpory státní památkové péče v kraji, návrhy plánů a programů zachování a obnovy kulturních památek v kraji.

Stručně:
👉 únor 2023 jednání komise pro vyhodnocení žádostí v 1. kole dotačním programu KUL01 na podporu klubové scény, akcí a aktivit regionálního významu,
👉 březen 2023 příjem žádostí a jednání komise v dotačním programu KUL06 na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu, hodnotící komise dotačního programu KUL05 Otevřené brány a KUL03 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu,
👉 duben 2023 vyhlášení výzvy Knihovna ZK a Knihovník ZK roku 2023, školení průvodců projektu Otevřené brány, druhé kolo programu KUL01 na podporu klubové scény, akcí a aktivit regionálního významu,
👉 květen 2023 zahájení Otevřených bran
👉 červen 2023 předání titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby ZK“, vyhlášení výzvy PRO AMICIS MUSAE 2023,
👉 podzim 2023 příjem nominací na krajský titul „Mistr tradiční rukodělné výroby ZK“, předání ocenění Knihovna ZK a Knihovník ZK roku 2023, předání ocenění Lidová stavba roku, vyhlášení laureáta PRO AMICIS MUSAE 2023,
👉 průběžně celý rok podpora kulturních příspěvkových organizací, které připravují spoustu zajímavých aktivit, metodické vedení a koordinaci činností organizací kraje v oblasti kultury, zahraniční spolupráce s Norskem a Rumunskem a mnoho dalšího.

Máme se na co těšit. Děkuji celému týmu za skvělou spolupráci.

Co nás čeká v roce 2023 v oblasti školství Jako radní Zlínského kraje jsem ve velmi úzkém spojení s mými kolegy a kolegyněmi na jednotlivých odborech Krajského úřadu Zlínského kraje. Odbor školství, mládeže a sportu zajišťuje širokou škálu aktivit pro nejrůznější cílové skupiny jako jsou pracovníci ve školství, žáci/žákyně a jejich rodiče.

K připravovaným akcím v tomto roce:
👉 únor 2023 příjem žádostí v dotačních programech Zlínského kraje v sekci Mládež a sport,
👉 březen 2023 výjezd Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje do Bruselu,
👉 duben 2023 ocenění pracovníků školství, přijímací řízení ke vzdělávání na středních školách,
👉 květen 2023 maturitní zkoušky v jarním termínu, Sportovec Zlínského kraje za rok 2022,
👉 červen 2023 ocenění žáků ZK za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti, Ocenění úspěšných žáků stavebních oborů v rámci akce Stavba roku,
👉 podzim 2023 krajská konference k environmentální výchově, vzdělávání a osvětě, krajské konference k prevenci rizikového chování pro MŠ, ZŠ, SŠ,
👉 prosinec 2023 ocenění dobrovolných pracovníků Zlínského kraje za dlouhodobou a kvalitní činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže,
👉 průběžně celý rok konkursy a rekonkursy v celkem sedmi organizacích ZK, příprava materiálů do RZK/ZZK, administrace dotací, zabezpečení soutěží a olympiád na okresní a krajské úrovni, monitoring EVVO na školách, mapování výskytu rizikového chování, metodické schůzky s metodiky prevence, participativní rozpočty na školách, žákovské parlamenty na školách ve Zlínském kraji a mnoho dalšího.

Děkuji celému týmu za skvělou spolupráci. O rozvojových aktivitách projektů KAP a IKAP budu informovat v dalším příspěvku.

Krajský portál o vzdělávání Zkola.cz nově usnadní pedagogům výběr z nabídky vzdělávacích programů, které pro školy organizují kulturní a další organizace Zlínského kraje. V databázi vzdělávacích programů lze vybírat dle cílové skupiny, zaměření, místa a doby konání. Pro snadnější orientaci jsou graficky zvýrazněny akce, které se konají po celý školní rok a akce on-line. Nabídku krajských institucí rozšiřují programy občanských sdružení, obecně prospěšných společností i jednotlivců. Jsou mezi nimi např. muzea, galerie, krajská knihovna, zlínská filharmonie či hvězdárna ve Vsetíně.

Zlínský kraj čerpal inspiraci z projektu The Cultural schoolbag, což je norský celostátní program, jehož cílem je zvýšit povědomí o umění a kultuře ve vzdělávání. Projekt má umožnit všem žákům seznámit se s kulturou a uměním, školám pomoci dosáhnout cílů z hlediska učebních osnov a zároveň rozvíjet společné porozumění a zapojení uměleckých, kulturních a vzdělávacích sektorů. Kalendář kromě kulturních akcí zahrnuje také aktivity zaměřené na mediální gramotnost, průřezová témata ve školství, polytechnické vzdělávání či prevenci rizikového chování.

Přehled vzdělávacích programů najdete na portále Zkola v části určené pedagogům.

Portál Zkola.cz vznikl roce 2004 jako služba školám, žákům i jejich rodičům a široké veřejnosti ve Zlínském kraji a stále patří v České republice mezi ojedinělé projekty. Součástí je trojice webů tematicky zaměřených na kariérové poradenství (Průvodce kariérou), výběr střední školy (Burza škol) a vzdělávání dospělých (Sofia). Hlavním cílem je prezentovat témata týkající se školství, vzdělávání, výuky a osobnostního rozvoje obyvatel Zlínského kraje. Poskytovat aktuální a ucelené informace ze všech těchto oblastí. Dát prostor všem, kdo jsou v kraji jakkoliv zapojeni do vzdělávání a výchovy.

Vyzýváme pedagogickou i nepedagogickou veřejnost, představitele samospráv a další instituce a organizace, aby své návrhy na ocenění zasílali na adresu Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje. Ocenění je určeno pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení za jejich úspěšnou a všeobecně uznávanou práci a za jejich profesionální a osobnostní kvality. Uzávěrka návrhů je ve středu 8. února 2023 do 15.00 hod.

Podaný návrh musí obsahovat:

Podrobnější informace najdete na webu Zlínského kraje.

 

Schválené dotační programy 

Školství
Podpora sebeobrany žáků na základních školách (3 miliony Kč)
Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování (0,706 milionu Kč)

Kultura
Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu (6 milionů Kč)
Program na podporu klubové scény, kulturních aktivit a akcí regionálního významu (5 milionů Kč)
Otevřené brány (0,185 milionu Kč)

 

Zdroj: Zlínský kraj

Přeji Vám krásné prožití svátečních dnů a dobrý vstup do nového roku 2023 🌟.

V Uherském Hradišti proběhl kulatý stůl, kde se setkali zástupci všech stran, které se zabývají rekonstrukcí věznice v Uherském Hradišti. Zlínský kraj je jednou ze zapojených stran, Slovácké muzeum se bude podílet na expozici, jejímž hlavním tvůrcem je Moravské zemské muzeum. Projekt zastřešuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který před časem vyhlásil projektovou architektonicko-urbanistickou soutěž a spolupracuje na něm město Zlínský kraj a jeho příspěvková organizace Slovácké muzeum, Moravské zemské muzeum Brno,  Uherské Hradiště, okresní soud, okresní státní zastupitelství, probační a mediační služba, spolek Memoria, který má kolem sebe nadšence a dobrovolníky s odhodláním nápomoci  tomuto mimořádnému projektu. Na rekonstrukci Věznice v Uherském Hradišti byla vypsána architektonicko-urbanistická soutěž, autory vítězného návrhu jsou Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, Ondřej Králík a Jan Sulzer. Soutěžní návrhy jsou k vidění v hradišťské Redutě. Jsem upřímně nadšena, že jsme se značně přiblížili ke zdárnému řešení využitelnosti chátrající památkově chráněné stavby. Jako velký úspěch vnímám dohodu a soulad všech dotčených stran, které budou v tomto komplexu sídlit. Věřím, že se prostor stane důstojným pietním místem, místem s pamětí regionu, kraje i celé České republiky, mementem naší nechvalně proslulé minulosti, připomínkou tragického období naší historie. Exteriér, expozice, autenticita cel či kaple, badatelna, knihovna apod. budou nabízet prostor ke konfrontaci milníků nedávné doby, k poučení a pochopení minulosti v čase napříč všemi generacemi. V areálu spravedlnosti se bude potkávat historie s každodenností.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram