16. 6. 2021

Distanční vzdělávání v základních uměleckých školách

Mimořádná opatření a jejich dopady v podobě omezování osobní přítomnosti žáků na vzdělávání významným způsobem ovlivnily také segment základního uměleckého vzdělávání. Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu z mimořádného šetření reflektujícího průběh distančního vzdělávání na základních uměleckých školách. Cílem bylo získat relevantní zpětnou vazbu k podobě distanční výuky ve školních letech 2019/2020 i 2020/2021. Šetření se zaměřovalo zejména na problematiku účasti žáků ve výuce, na způsoby realizace distanční výuky, na využívání digitálních technologií, na samotné vzdělávací aktivity realizované učiteli základních uměleckých škol nebo na dopady dlouhodobé distanční výuky směrem k příštímu školnímu roku 2021/2022.

Jedním z výstupů tematické zprávy České školní inspekce je doporučení pro školy, zřizovatele, ministerstvo. Zlínský kraj se zajímá o potřeby zřizovaných základních uměleckých škol v oblasti finančního, technického a materiálního zajištění výuky, včetně té distanční. Pravidelně se potkávám s řediteli škol a diskutujeme o možnostech podpory vedení i celého pedagogického sboru, zvyšování kvality výuky žáků v prezenční i distanční formě.

Shrnutí hlavních zjištění:

  • náročnost přechodu na zcela jiný způsob vedení a organizace výuky většina základních uměleckých škol zvládla, už jen díky vysoké snaze udržet si své žáky,
  • distanční výuka v základních uměleckých školách tak nevedla k výraznějšímu předčasnému ukončování studia žáků, když vzdělávání předčasně ukončilo jen zhruba o polovinu více žáků než v předchozích letech (6,4 % vůči 4,2 %). Nejméně žáků předčasně ukončilo vzdělávání v hudebním oboru, nejvíce ve výtvarném a tanečním oboru,
  • distanční výuky se pravidelně účastnilo více než 95 % žáků základních uměleckých škol, většina základních uměleckých škol přistoupila k distanční výuce aktivně a v letošním školním roce využívala různé formy jak synchronní výuky – většinou pomocí videokonferenčního systému, kdy byli učitel i žák současně připojeni, tak i výuky asynchronní – při ní základní umělecké školy většinou využívaly buď sdílené úložiště digitálních obsahů, nebo digitální soubory zasílaly žákům a ti je pak využívali v čase, který si zvolili,
  • výraznou změnou oproti jarnímu období roku 2020 bylo v letošním školním roce mnohem kvalitnější využívání digitálních technologií, a to nejen digitálních platforem pro výuku, ale i nástrojů pro tvorbu nebo pro její záznam a editaci apod.,
  • podobně jako u učitelů základních i středních škol byl přínosem distanční výuky v základních uměleckých školách výrazný rozvoj digitálních kompetencí učitelů. Jen méně než polovina ředitelů škol však v průběhu distanční výuky své učitele dostatečně podporovala a např. jen necelá polovina ředitelů základních uměleckých škol využila distanční výuky k podpoře svých učitelů prostřednictvím návštěvy (hospitace) ve výuce. Podobně jen necelá polovina ředitelů škol přizpůsobila společně s učiteli v průběhu distanční výuky podobu hodnocení tak, aby hodnocení odpovídalo specifikům distančního vzdělávání,
  • zátěž spojená s distanční výukou se promítla i do komunikace s rodiči. Mezi nejčastější kritiku ze strany rodičů pak patřila zátěž spojená s dohledem nad distanční výukou jejich dětí a nespokojenost s výší úplaty za vzdělávání v době distanční výuky.

Distanční vzdělávání v základních uměleckých školách

 

Zdroj: Česká školní inspekce, www.csicr.cz

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram