8. 7. 2021

Informace k prázdninovému provozu ve školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že povinné testování zaměstnanců bylo od 1. července 2021 zrušeno a také byla zrušena specifická pravidla pro testování při vzdělávání s tím, že epidemiologická opatření včetně dokládání testování v některých případech se řídí obecnými pravidly.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 28. 6. 2021 bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 1. 7. 2021. Tímto mimořádným opatřením se zpřesňuje a vyjasňuje režim různých činností ve školství v prázdninových měsících a uplatnitelnost obecných epidemiologických opatření upravených v souhrnném mimořádném opatření:

Kromě informací k provozu mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří, středisek praktického vyučování, stanovuje ministerstvo pravidla pro jinou než pravidelnou činnost školních družin, provoz středisek volného času a školních klubů anebo činnost základních uměleckých škol nebo jiných škol a školských zařízení neupravenou školskými právními předpisy. Jedná se především o tato pravidla:

 • nařizuje se provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 500 osob ve vnitřních prostorech nebo 1000 osob ve vnějších prostorech,
 • nařizuje se provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu
  o identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), o jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a o informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby;
 • zakazuje se účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než 10 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16 mimořádného opatření1 – test/prodělaný covid-19/očkování;
 • provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce se nařizuje u osoby před zahájením uvedené aktivity splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat;
 • v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel zařízení, poskytovatel služby nebo organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na uvedených aktivitách;
 • jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění podmínek podle bodu I/16 jedenkrát za 7 dní (toto platí u PCR i Ag testu);
 • trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek stanovených v bodu I/16 ke dni nástupu na akci a dále v případě osob, které ke dni nástupu na akci prokázaly splnění podmínek podle bodu I/16 písm. b), f), g) nebo h) ve frekvenci každých 7 dní;
 • uvedené podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se na zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání,
  • pokud tedy bude velikost skupiny max. 10 osob (včetně pedagogických pracovníků a jiného dohledu), nemusí se předkládat negativní test/očkování/prodělaný covid-19, toto se vztahuje jak na vzdělávání, tak i na různé akce (tábory, vícedenní výlety atd.),
  • pokud se jedná o nepřetržité vícedenní akce s přespáním, tak se splnění podmínek prokazuje ve frekvenci u antigenního testu při nástupu a pak 1krát za 7 dní, PCR jen při nástupu na akci a pak už u PCR není povinnost přetestování,
  • bod I/16 písm. b), f), g) nebo h) – jedná se o antigenní test provedený u poskytovatele zdravotních služeb i provedený na místě, čestné prohlášení o testování ve škole nebo v zaměstnání,
  • v případě čestných prohlášení lze nadále využít testování provedené ve škole v případě, kdy je to dle mimořádného opatření povinné – tedy v případě testování pro účely zkoušek (viz výše),
 • nařizuje se organizátorovi vícedenní akce v případě zjištění pozitivního výsledku preventivního antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedených u účastnící se nebo jinak přítomné osoby v rámci opakovaného prokazování splnění podmínek podle čl. I/16
  • zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se vícedenní akce,
  • osobě starší 18 let věku se nařizuje akci neprodleně opustit a
  • v případě osoby mladší 18 let se organizátorovi nařizuje bezodkladně kontaktovat jejího zákonného zástupce, který zajistí její odvoz do domácího prostředí,
  • a dále bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce a předat mu seznam účastníků vícedenní akce, včetně telefonních čísel zákonných zástupců osob mladších 18 let nebo telefonních čísel účastnících se osob starších 18 let k provedení epidemiologického šetření,
  • o dalším postupu rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce.

Mimořádné opatření k povinnému nošení ochranných prostředků

 • Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest se v některých aspektech upravila. Speciální školská pravidla (výjimky) zůstávají nezměněná; byla zformulována výjimka významná specificky i pro školství od 1. července 2021:
  • na osoby, které se účastní zotavovací akce nebo jiné podobné, pobytové i nepobytové, akce pro osoby mladší 18 let v době pobytu a pohybu ve vnějších i vnitřních prostorech konání akce (například v areálu tábora) a v přírodě, nekoná-li se v daném místě současně jiná hromadná akce se nevztahuje povinnost nosit ochranu dýchacích cest (roušky, respirátory),
  • celé znění mimořádného opatření k nošení ochrany dýchacích cest účinné od 1. července najdete na vládním webu.
© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram