14. 12. 2021

Monitoring výskytu rizikového chování ve Zlínském kraji za školní rok 2020/2021

Systém evidence preventivních aktivit, který je podporován MŠMT ČR, celorepublikově systémově zajišťuje evidenci realizovaných aktivit v oblasti prevence.

Pro školní rok 2020–2021 ze získaných dat vyplynulo, že hlavními problémy škol Zlínského kraje v oblasti projevů rizikového chování u dětí a mládeže byly:

  • špatné vztahy mezi žáky (počet případů) 20,5 %,
  • užívání tabáku (výskyt u počtu žáků) 19,4 %,
  • záškoláctví (výskyt u počtu žáků) 12,4 %,
  • závislostní chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 8,9 %.

Monitoring výskytu rizikového chování u dětí a mládeže probíhá ve Zlínském kraji již od roku 2007. Primární prevence rizikového chování je nedílnou součástí základního poslání škol a školských zařízení ve Zlínském kraji. Období školního vzdělávání je velmi významné při formování osobnosti mladých lidí. Preventivní působení ve školách je nástrojem, kterým lze pozitivně působit na postoje a hodnoty dětí a mladistvých a to i na žáky, jež nemají dostatečné rodinné či sociální zázemí a podporu.

Těžiště strategie prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních představuje Minimální preventivní program (MPP), který patří mezi základní systémové prvky v realizaci preventivních aktivit ve školách a školských zařízeních. Zlínský kraj každoročně oceňuje školní metodiky prevence za kvalitní a přínosnou práci na poli primární prevence. Součástí vzdělávání a přenosu informací v oblasti primární prevence je pořádání krajských konferencí pro mateřské, základní a střední školy. K preventivnímu informačnímu působení na veřejnost a využívání informačních zdrojů slouží zejména webové stránky Zlínského kraje, webové stránky portálu ZKOLA, Prevence – info aj. Hlavním cílem nadcházejícího období je prostřednictvím tohoto systému snížit míru rizikového chování u dětí a mládeže a minimalizovat jeho vznik. Za hlavní prioritu pro následující období je vytvoření adekvátních podmínek pro práci školních metodiků prevence ve školách a současně posílení objemu finančních prostředků dotační politiky Zlínského kraje (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2020).

Zdroj: Zkola.cz

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram