10. 1. 2022

Na podporu vzdělávacích kurzů v oblasti sebeobrany a reálné sebeobrany je připraveno 1,5 milionů korun z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2022

Radou Zlínského kraje byl na jejím posledním zasedání v roce 2021 schválen dotační program MaS06-22 s názvem Podpora sebeobrany žáků na základních školách. Současně byla zveřejněna Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace včetně vzorové žádosti. Program v daném znění nebyl ještě nikdy v minulosti realizován, jedná se o pilotní verzi a je zaměřen na podporu realizace vzdělávacích kurzů v oblasti sebeobrany a reálné sebeobrany pro žáky 6.–9. tříd základních škol. Uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na 16. 3. 2022.

Důvodem, proč se vzdělávání v oblasti sebeobrany dostalo mezi hlavní témata roku 2022, byl především záměr zvýšit aktivní a pasivní schopnost sebeobrany na území Zlínského kraje u dětí na druhém stupni škol. Účastníci kurzu se seznámí se základními principy bezpečného chování, získají schopnost vyhodnotit a správně vyřešit krizovou situaci a naučí se ovládat praktické prvky fyzické sebeobrany. Pozornost chceme věnovat také psychologické přípravě, práci s emocemi, teorii i nácviku reakcí na kontakt s agresory a manipulativním jednáním, se kterým se mohou děti setkat.

Děti nejsou na řešení krizových situací v současnosti dostatečně připraveny, a to nejenom u nás ve Zlínském kraji, ale i v rámci celé České republiky. Z médií se často dozvídáme šokující zprávy týkající se násilí na mladistvých a to jak fyzického tak psychického. Výsledkem těchto útoků jsou například hrubé ublížení na zdraví, znásilnění a v ojedinělých případech i smrt napadeného, také rozvinutí duševní poruchy a posttraumatický stresový syndrom, který může ovlivňovat život i v dospělosti. Osobně si myslím, že naše společnost bohužel stále nedokáže ochránit ty nejslabší před násilím, pachatele těchto činů nedostatečně trestá a obětem nedovede účinně pomoci. Všechna tato témata si zaslouží celospolečenskou debatu a já  bych byla ráda, kdyby Zlínský kraj šel v tomto příkladem. Začněme pomocí nejúčinnější, tedy prevencí a pomozme dětem se na krizové situace připravit.

Podporovanými aktivitami programu jsou vzdělávací kurzy sebeobrany a reálné sebeobrany pro žáky 6.–9. tříd základních škol na území Zlínského kraje. Minimální výše dotace činí 20 000 Kč a maximální výše dotace činí 50 000 Kč. Dotaci od Zlínského kraje lze použít na způsobilé výdaje související s realizací vzdělávacích kurzů, jedná se  hlavně o pokrytí úhrady za služby od subjektu, který bude vzdělávací kurz pro danou základní školu zajišťovat.

Co se týká konkrétních přínosů, tak se očekává, že se u žáků podpořených škol zvýší povědomí o tom, jak se chovat v krizových situacích a současně se zvýší zájem o aktivní přístup k pohybu, zdravý způsob života a vhodné trávení volného času. V průběhu roku bych ráda otevřela debatu o tématech dětí v krizových situacích i na školách formou seminářů pro pedagogy a rodiče.

Více informací o dotačních programech najdete na webu Zlínského kraje → Dotace Zlínského kraje → Aktuálně vyhlášené výzvy  a na portálu Zkola → Management → Dotace a granty → Krajské granty.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram