4. 9. 2022

Pedagogové ze Zlínského kraje získali nejvyšší ocenění ministra školství

Na konci srpna byly v Praze uděleny Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy významným osobnostem pedagogiky. Mezi 38 oceněnými byly i čtyři tváře ze Zlínského kraje: Stanislav Minařík, dlouholetý vedoucí Odboru školství Krajského úřadu, Šárka Mikesková ze Základní a mateřské školy J. A. Komenského v Nivnici, Zdeněk Botek, bývalý ředitel Gymnázia v Uherském Hradišti a Miroslava Poláková, učitelka stejné školy.

Medaile, které jsou nejvyšším oceněním v oblasti vzdělávání a výchovy, předával ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš. Ceny se udělují za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.

Gratuluji všem oceněným, díky nimž se úroveň školství ve Zlínském kraji těší vysoké kvalitě a kreditu. Zvláště pak panu doktoru Minaříkovi, který byl jako vedoucí krajského odboru školství významnou a kompetentní oporou nejen mně, ale zcela jistě i všem mým předchůdcům. PhDr. Stanislav Minařík si ocenění zaslouží za celoživotní přínos školství a vzdělávání - jako učitel i výjimečný státní úředník. Byl dlouholetým ředitelem školy. Jako mnohaletý vedoucí odboru školství Zlínského kraje se zasloužil, že se úroveň krajského školství posunula na druhou příčku mezi všemi českými kraji. Uznání mu patří i za systematický přístup v práci se školami v regionu a konkrétně za práci s řediteli krajských škol.

Další ocenění:

  • Doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc. - ocenění za přínos českému vzdělávání i za aktivity v oblasti sportu. Význam jeho pedagogické činnosti překračuje hranice regionu. Velmi dobře zná různé úrovně vzdělávací soustavy. Jako docent v oboru teoretická kybernetika a matematická informatika působil na Přírodovědecké fakultě UJEP v Brně, později na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Jako ředitel Gymnázia v Uherském Hradišti měl vynikající vhled do úrovně středního školství a jeho články, blogy a veřejné projevy často nastolují témata ke směřování českého vzdělávání.
  • PhDr. Šárka Mikesková - pedagogické činnosti se věnuje již 34 let. Zavádí vyučovací metody a formy, které činí výuku pro žáky zajímavější a pestřejší. Podporuje přírodovědnou gramotnost a badatelskou výuku žáků. Rovněž podporuje jazykové vzdělávání, polytechnické vzdělávání a praktické činnosti žáků. Ti se umisťují na předních místech soutěží v krajském i národním kole. Škola klade důraz na vytvoření vztahu dětí k místní kultuře, k folkloru a tradicím. Aktivně se věnuje šíření filozofie Komenského a jeho odkazu dnešní době. Své pedagogické zkušenosti zúročila v četné publikační činnosti.
  • PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D. - působí na gymnáziu jako učitelka českého jazyka a dějepisu od roku 1981. Své studenty vede k vědecké práci v mnoha středoškolských soutěžích a zejména k úctě k národním dějinám. Zorganizovala velkou konferenci historiků pro učitele Zlínského kraje, obdobně jako v roce 2018 česko-slovenskou konferenci českých a slovenských spisovatelů a historiků. Její studenti se každoročně umisťují na prvních místech celostátních literárních soutěží. Každoročně přednáší na mnoha mezinárodních konferencích především s tématem československých legií, II. světové války, Ladislav Mňačko či Jan Amos Komenský.

 

Zdroj: Zlínský kraj, MŠMT ČR

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram