7. 11. 2022

Školní parlamenty a žákovské samosprávy ve Zlínském kraji

Zlínský kraj dlouhodobě podporuje činnost školních parlamentů, setkávání, výměnu zkušeností, spolupráci se školními metodiky prevence. V kraji funguje Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje, apolitický samosprávný orgán žáků a studentů ze škol a gymnázií. Prohlubuje spolupráci mezi dětmi, mládeží a dospělými ve smyslu myšlenky participace již od roku 2005. Cílem Zlínského kraje je posílit roli studentských samospráv a ve školách zřizovaných Zlínským krajem zavést participativní rozpočty, které mohou studenti ovlivnit a zapojit se tak více do fungování školy.

Participace je způsobem zapojení se do občanské společnosti, spolurozhodování. Ve školním prostředí je možné participaci vnímat jako možnost žáků vyjadřovat se k utváření života ve škole a aktivně se na tomto utváření podílet, něco měnit. Jedním z nástrojů jsou  participativní rozpočty, které umožňují vyčlenit část rozpočtu školy podle potřeb a přání studentů. Přínosů je možné nalézt celou řadu – od posilování demokratického klimatu školy, kreativity, rozvoje finanční gramotnosti až po vytváření pozitivních prožitků, ovlivňování dění v místní komunitě, motivování k odpovědnému přístupu k životu. Dobře fungující žákovský parlament pozitivně ovlivňuje školní klima tím, že mění vztah mezi vedením školy, pedagogy a žáky směrem ke spolupráci a partnerství.

Cílem Zlínského kraje pro školní rok 2022/2023 je posílit roli žákovských samospráv ve školách zřizovaných Zlínským krajem a zavést v nich participativní rozpočty, které mohou žáci/žákyně ovlivnit a zapojit se tak více do fungování školy. Díky participativnímu rozpočtu, tedy vyčleněné částce v rámci provozního rozpočtu školy, by se mohli studenti více zapojit do rozhodování o tom, jak by se mělo rozvíjet jejich vzdělávací prostředí nebo jaké vybavení pořídit z finančních prostředků, kterými školy disponují. Případně by mohli realizovat užitečné a smysluplné aktivity pro své spolužáky nebo celkově komunitu, v níž žijí.

Více informací najdete v odborném časopisu Školní poradenství v praxi (6, 2022).

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram