26. 8. 2021

Testování dětí a žáků ve školách

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3krát po sobě.

První test se provede 1. září 2021, nebo pokud škola rozhodne, tak se první test provede druhý den školního vyučování (možnost ředitele školy rozhodnout o začátku testování druhý den školního vyučování se týká pouze přípravných tříd, přípravných stupňů, prvních tříd a tříd s žáky 1. tříd a žáky vyšších ročníků).

Následně budou školy testovat v termínech 6. září a 9. září 2021. Školám budou distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy – RAT), kterými se bude testovat ve stanovených termínech. Testovací sady budou dodány do škol podle počtu dětí a žáků

V případě, že se škola rozhodne testovat PCR metodou, testuje se s frekvencí jedenkrát v týdnu první vyučovací den v týdnu.

Co se týče ochrany dýchacích cest, děti a žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy; pokud jsou přítomni např. ve své třídě, ochranný prostředek mít nemusí.

Pravidla pro preventivní testování jsou účinná do 10. září. Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Následující testy by byly provedeny v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy, tj. pokud bude ve školách v daném okrese vyhodnoceno více jak 25 pozitivních testů na 100 000 provedených testů v součtu dvou prvních testů. Testování v tomto případě bude pokračovat do konce září s frekvencí 1x týdně.

Pokud v důsledku mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí nebo žáků alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem, žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Školám se doporučuje, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat ve škole nepřítomným dětem, žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Podmínky omlouvání absence škola stanoví ve svém školním řádu, který schválí školská rada.

Povinné testování se rovněž týká všech zaměstnanců základních, střeních škol, konzervatoří, školních družin, školních klubů, školních jídelen a školních jídelen – výdejen a platí po dobu screeningového testování dětí a žáků. Pokud nepředloží zaměstnanec školy negativní test nebo se nepodrobí samotestu  na místě, je povinen nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu ve všech prostorech budovy, pokud nelze dodržet rozestup min 1,5 metru. Povinnost předkládání negativního testu se netýká zaměstnanců, kteří mají řádně ukončené očkování nebo prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě.

Další informace k zahájení školního roku najdete na portále Zkola v článku Balíček informací pro školy na školní rok 2021-2022.

Podívat se můžete také na reportáž televize TVS Návrat do škol bude ve znamení testování a preventivních opatření.

Hodně štěstí 🖤

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram