4. 1. 2022

Zlínský kraj dosáhl historického úspěchu v čerpání evropských dotací na modernizaci muzejních expozic

V roce 2019 tak mohla být dokončena příprava čtyř velkých projektů z Integrovaného regionálního operačního programu na území všech čtyř okresů Zlínského kraje. Následně proběhly veřejné soutěže na dodavatele a byly zahájeny stavby ve všech příspěvkových organizací, které jsou v plném proudu tak, aby byly postupně v letech 2021 a 2022 otevřeny pro širokou veřejnost.

Muzeum Kroměřížska revitalizuje Hospodářský dvůr v Rymicích s předpokládanými náklady asi 130 mil. Kč

V objektu vznikne etnografická zemědělská expozice, moderní vstupní prostory s pokladnou a sociálním zázemím pro návštěvníky. V dalších částech objektu budou vybudovány etnografické a archeologické depozitáře, prostory pro badatele, pro edukace. Po opravě a zahájení provozu hospodářského dvora bude tvář Rymic, kde hrají památky vesnické architektury podstatnou roli, zásadně proměněna. Dojde k vytvoření logického celku, který bude dokládat život našich předků na Hané, včetně způsobů jejich zemědělských aktivit. Vidíme zde velký potenciál práce se školními dětmi a mládeží. Depozitáře budou koncipovány tak, aby byly částečně přístupné veřejnosti, což nabídne  zajímavé tvůrčí aktivity, s nimiž má muzeum bohaté zkušenosti. Do krásy se promění centrum obce Rymice, a to skýtá ideální spolupráci nejen s Rymicemi, ale také s okolními městy a obcemi.

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti intenzivně pracuje na projektu Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy s předpokládanými náklady 120 mil. Kč

V současnosti probíhá postupná revitalizace archeologických lokalit v aglomeraci Uherské Hradiště (Sady) – Staré Město – Modrá, které jsou pozůstatkem velkomoravské sídelní aglomerace na tomto území.  Současný stav prezentace archeologických lokalit ve volném terénu dnes neodpovídá jejich historickému ani kulturnímu významu. Moderní technologie a virtuální prostor v dnešní době lákají všechny generace. Záměrem tohoto projektu je proto poutavé oživení uvedených lokalit. Vzniknou tak místa pro relaxaci, zastavení i setkávání, kde návštěvník nahlédne do minulosti několika staletí. V terénu vzniknou parkové úpravy s doplňkovým atraktivním mobiliářem, s edukačními informačními panely, s možností virtuálních aplikací, jakéhosi „okna do minulosti", které nám umožní vidět místo v čase Velké Moravy.  V plném proudu jede realizace dostavby Památníku Velké Moravy s expozicemi, výstavními sály a centrálním archeologickým depozitářem, včetně technického zázemí. Uvedené památky jsou nejen důležitými archeologickými lokalitami, ale mají vztah k působení Cyrila a Metoděje, kteří stáli u počátků kultury slovanských států. Plánovaná přístavba k Památníku Velké Moravy vytvoří důstojné prezentační Centrum Evropské kulturní stezky svatých Cyrila a Metoděje.

Muzeum Regionu Valašsko spravuje vedle dalších kulturně chráněných objektů Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí

V rámci projektu probíhá generální oprava zámku a budování nových depozitářů a expozic s celkovými předpokládanými náklady 117 mil. Kč. V rámci uvedené akce je komplexně obnovován celý objekt s odstraněním vlhkosti a opravou kanalizace, je modernizován systém vnitřních rozvodů, zejména elektroinstalací. Celý objekt zámku se postupně dostává do skvělé stavebně technické kondice. Součástí projektu je vybudování nového návštěvnického zázemí a bezbariérovost celého zámku. Postupně budou zřízeny nové depozitáře a konzervátorská pracoviště.  Z pohledu našich návštěvníků bude zajištěna atraktivita objektu novými výstavními a edukačními prostory prostřednictvím zajímavých expozic a výstav.

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravilo projekt nové expozice Tragédie na Ploštině s předpokládanými náklady ve výši 139 mil. Kč

Místo tohoto projektu se nachází severně od obce Drnovice, na hranici přírodního parku Vizovické vrchy. Území je přístupné cestami z obcí Drnovice nebo z obce Vysoké Pole. Území  je symbolem a pietním místem se vzpomínkou na ploštinskou tragédii s národní kulturní památkou - Památníkem protifašistického odboje z roku 1975. V blízkosti stojí čtyři podobná stavení, objekty vybudované pro obyvatele Ploštiny, kteří přežili tragické události dubna 1945.  Tady dojde k rekonstrukci obydlí čp. 23, v němž se navrátíme asi do roku 1947 s citlivou  ukázkou, jak se lidem na „Nové Ploštině“ žilo. Budou tu nové expozice, objekt přístavby poslouží jako zázemí pro návštěvníky s víceúčelovým sálem, s možností využití řady doprovodných aktivit. Nově vznikne moderní návštěvnické zázemí v prostoru bývalého amfiteátru se sugestivní expozicí, která nás provede událostmi nedávné doby, bude restaurována NKP.

Z dalších probíhajících nebo dokončených akcí spolufinancovaných z dotačních titulů si zaslouží vzpomenout následující.

Projekt Muzea Kroměřížska – opravu budov a expozic na Hlavním náměstí v Kroměříži

Celkové náklady akce činily necelých 46 mil. Kč.  Byly zrekonstruovány půdní prostory, upraven dvůr s moderním výtahem a bezbariérovým přístupem. Vznikly nové výstavní prostory včetně zázemí pro návštěvníky, kteří si mohou prohlédnout nové expozice hodin a hodinových mechanismů nebo interaktivní expozici o historii města Kroměříže.

Blíží se dokončení obnovy dřevěného kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí ve správě Muzea regionu Valašsko

Zlínský kraj od města získal pozemek kolem této kulturní památky, a je připravena další důležitá etapa - bude zajištěn bezbariérový přístup do areálu kostela, zázemí pro účinkující a návštěvníky, bule kultivován park a vytvořeno lapidárium, muzeum jsou připravovány zajímavé doprovodné iniciativy. Rekonstrukce je spolufinancována dotačním titulem ministerstva kultury.

Mezi ostatní již dokončené významné akce můžeme zařadit statické zabezpečení hradu Malenovice (ve správě Muzea JV Moravy Zlín), kde se záchrana objektu vyšplhala na 21 mil. Kč.

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně si pořídilo logistické a manipulační technologie pro depozitáře ve výši necelých 7 mil. Kč.

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně vybudovala komplexní knihovnické depozitní centrum v hodnotě přes 7 mil. Kč.

V zámku ve Vsetíně se podařilo odstranit havarijní stav kotelny za cca 4,5 mil. Kč a ve Hvězdárně Vsetín byla zrekonstruována střecha za necelé 2 mil. Kč.

Další  připravenou investiční akcí je pokračující rekonstrukce zámku Vsetín, v současnosti je finalizován investiční záměr na fotovoltaickou elektrárnu, kterou projektant navrhl umístit na střechu depozitáře Muzea jihovýchodní Moravy v Otrokovicích.

Co nás čeká v roce 2022:

  • „Slovácké muzeum UH, p. o. - Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy“, předpokládané dokončení 06/2022,
  • „Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“, předpokládané dokončení akce 06/2022,
  • "Muzeum regionu Valašsko, p. o., - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic", předpokládané dokončení akce 04/2022,
  • „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., - expozice Tragédie na Ploštině“, předpokládané dokončení akce 12/2022.
© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram