13. 7. 2021

Stručně z včerejšího jednání Rady Zlínského kraje

Včera Rada Zlínského kraje v oblasti kultury schválila:

✔️ výměnu osvětlení uměleckých děl v prostorách pro krátkodobé expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Neekologické halogenové svítidla nahradí ledky.

✔️ 50 tisíc Kč pro vlastníka vítězné stavby projektu "Lidová stavba roku", jméno vítěze prozradíme v listopadu 2021,

✔️ zapojení dotací z Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace v oblasti kultury. Díky dobře napsaným projektům získala Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 250 tis. Kč na Inovaci stálé expozice - část umění o práci a dalších 300 tis. Kč na časopis Prostor Zlín; Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 46 tis. Kč na projekt Vybavení knihovny prezentační technikou; Muzeum Kroměřížska si za získaných 150 tis. Kč pořídí monitorovací systém teploty a vlhkosti i vitrínu, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně dostalo 35 tis. Kč na projekt Svatováclavská bible Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 78 tis. Kč na Přípravu nominace Masopustních mečových tanců na Uherskobrodsku na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury“ a dalších 127 tis. Kč na monografii Tradiční kulturní kontexty pití alkoholu a kouření,

✔️ Ocenění "Knihovna Zlínského kraje" a "Knihovník Zlínského kraje" pro  čtyři veřejné knihovny a čtyři knihovnice z každého „okresu“ kraje. Ve Zlínském kraji působí téměř 400 knihoven, které jsou zřizovány krajem, městy a obcemi a Zlínský kraj je oceňuje od roku 2013,

✔️ závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Muzeum Kroměřížska, p.o. - Revitalizace budov a expozic", která umožnila modernizaci budov a vznik nových expozic. Projekt byl spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Celkové náklady projektu byly téměř 46 mil.  Kč, z toho dotace činila více než 69 %, tedy téměř 32 mil. Kč.

Co se týče školství:

✔️ Radě Zlínského kraje bylo předloženo ke vzetí na vědomí poskytnutí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021", ve výši 402.475 Kč a dále pak schválení poskytnutí účelových příspěvků na provoz z rozpočtu Zlínského kraje pro školy Zlínského kraje (15 škol zřizovaných Zlínským krajem, které organizují soutěže),

✔️ rozpočtovým opatřením se navyšují příjmy a výdaje rozpočtu Odboru školství, mládeže a sportu o finanční prostředky poskytnuté z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce 2014-2020 ve výši 44.544 Kč pro Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť na projekt Vzdělávání bez hranic,

✔️ Rada Zlínského kraje schválila zařazení akce " Základní umělecká škola Uherské Hradiště - pořízení klavíru" do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku Zlínského kraje, investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje na akci " Základní umělecká škola Uherské Hradiště - pořízení klavíru ", změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2021 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Uherské Hradiště, poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Uherské Hradiště, ve výši 150.000 Kč na přípravu a realizace akce "ZUŠ Uherské Hradiště – pořízení klavíru",

✔️ Rada Zlínského kraje vzala na vědomí zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín a jmenovala s účinností od 01.08.2021 pana Mgr. Petra Bělašku na pracovní místo ředitele Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín.

 

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram