2. 3. 2022

Well-being ve školství

Na dosahování výsledků vzdělávání a na úspěch každého ze žáků má vliv prostředí, ve kterém učení probíhá. Mělo by být v zájmu všech toto prostředí co nejlépe nastavit, uzpůsobovat, věnovat mu pozornost jako jednomu z výrazných faktorů ovlivňujících učení.

S prostředím a kvalitou života ve školství je spojen pojem well-being jako podmínka pro optimální učení žáků, výkon učitelů i spolupráci s rodiči žáků.

Well-being a kultura školy z pohledu Národního pedagogického institutu ČR

Pojem sice není nový, v našem prostředí se ale ukazuje, že „termín well-being mezi řediteli a ředitelkami veřejných škol není známým pojmem“ (SKAV, 2021). Používá se u nás v původní anglické psané podobě i výslovnosti. Lze jej přeložit jako „souhrn psychologických, kognitivních, sociálních a fyzických kvalit, které jedinec potřebuje ke šťastnému a naplněnému životu. Zkráceně jej můžeme označit jako stav převažující tělesné, duševní a společenské pohody“ (PISA, 2015). Podobně jej vymezil projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+, když hovořil o podporování podnětného prostředí z hlediska fyzického, kognitivního, emocionálního, sociálního a duchovního zdraví (Partnerství 2030+, SKAV, 2021).

Jakými aktivitami podporovat well-being ve školách

Well-being nenáleží jen žákům, ale všem lidem, kteří na škole pobývají, tj. pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, ale i rodičům. Je tedy celoškolní záležitostí. Well-being není stav, který se jen tak stane, většinou za ním stojí systematická práce a péče vedení školy a učitelů.

Inspirativní otázky

  • Jak vypadá pohoda u jednotlivců, když tráví čas ve škole? A jak by vypadat měla?
  • Jak vypadá pohoda při vyučování a učení? A jak by vypadat měla?
  • Jak vypadá pohoda, když spolupracujeme s okolím školy? A jak by vypadat měla?
  • Jak se pohoda při vyučování a učení projevuje v pravidlech nebo v symbolech školy? A jak by mohla a měla?
  • Jak se pohoda u jednotlivců projevuje, kdy budeme zvažovat materiální a organizační podmínky školy? A jak by měla?

Aktivity pro podporu wellbeingu ve školách - inspirujte se na webu Podporainkluze.cz.

Digitální well-being a jak na něj ve škole

Děti dnes mají podle OECD první zkušenosti s digitálními technologiemi dříve, než dosáhnou dvou let. I proto by měl pojem digitální well-being učitele, vzdělavatele, ale i rodiče zajímat. V rámci digitálního well-beingu jde o to, abychom se nestali otroky svých zařízení.

Přečtěte si článek o digitálním well-beingu nebo se inspirujte 15 tipy pro digitální well-being žáků.

Mezinárodní šetření PISA

Vybrané faktory ovlivňující výsledky žáků podle PISA 2018 přehledně ukazuje infografika České školní inspekce.

Well-being a kultura školy na akcích Zlínského kraje

V současnosti realizujeme vzdělávání v oblasti kariérového poradenství, prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, Sborovny pro asistenty pedagoga, školní psychology, speciální pedagogy, kariérové poradce, vychovatele z dětských domovů. Na území Zlínského kraje působí Sociálně pedagogická poradna, která poskytuje včasnou podporu žákům ohrožených sociálním vyloučením a školním neúspěchem a podporu učitelům v řešení obtížných situací ve škole. Na konci srpna připravujeme konferenci pro pracovníky školních poradenských pracovišť a pedagogy zaměřenou na školní úspěch všech žáků/žákyň a podporu rovných příležitostí ve vzdělávání. Těším se na setkání!

 

Zdroj: Národní pedagogický institut ČR

 

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram